just for fun

האתר הזה הוא אתר משחקים.

אנחנו הקמנו את האתר הזה כדי לאפשר לילדים להיות פחות במסך, בטלפון או בטלויזיה .

הוראות שימוש באתר:

על מנת לבחור משחק, בחרו בקטגוריה הרצויה. לאחר שבחרתם, בחרו את המספר הרצוי והגרילו משחק.
............................................................................................................................................................................................................................................................